سرگوشی امروز

سرگوشی امروز کہ لیے دبایئے

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

بیشتر تحریریں