2

سرگوشی امروز

سرگوشی امروز کہ لیے دبایئے

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

ھمکار | سرگوشی مرات
Click anywhere to flip

Dr. Samar Riaz

The No Nonsense
Doctor and Naturopath

Dr. Samar Riaz

The No Nonsense
Doctor and Naturopath

Whisper #2

ھر کسی از زن خود شد یارِ من
از درونِ من نجست اسرارِ من

ھر کسی از زن خود شد یارِ من از درونِ من نجست اسرارِ من

Share this post